Isikuvastased süüteod

Ava otsing

Isikuvastased süüteod

Käesolev õpik on mõeldud karistusõiguse üldkursuse vastava teema, samuti valikkursuste (nt karistusõiguse eriseminar) omandamiseks. Materjal on süstematiseeritud KarS eriosa 9. ptk alusel. Siiski on selle peatüki 4. ja 5. jao (raseduse ebaseaduslik katkestamine ja loote ebaseaduslik kohtlemine) koosseise käsitletud eluvastaste süütegude juures, kuivõrd kaitstavate õigushüvede näol on tegemist elu karistusõigusliku kaitsega.

Lisas on Vabariigi Valitsuse määrus tervisekahjustuse tuvastamise korrast, mille käepärasusest peaks olema palju abi vastava sisuga kaasuste lahendamisel.

Raamatu lõpus on toodud kirjanduse loetelu. Sealt leiab ka joone all osutatud allika täisviite, kuna joonealune viide on toodud lühendatult. Kui paragrahvi juures ei ole märgitud seadust, peetakse silmas KarS sätet. Endiselt sisaldub õpikus märksõnaline sisujuht ja lühendite loetelu. Loobutud on aga õigusaktide ja nende lühendite loetelust, sest akti terviktekst kehtivas redaktsioonis on nii nimetuse kui ka ainuüksi lühendi kaudu elektrooniliselt kättesaadav Riigi Teataja kodulehel.

Eelmise väljaandega võrreldes on lisandunud rohkesti kohtupraktikat ning arvestatud on ka uuemat kirjandust. Põhjalikult on ümber töötatud tervisekahjustust ja seksuaalsüütegusid käsitlevad III ja VI ptk, samuti on täiendatud elu või tervist ohustavaid süütegusid käsitlevat IV peatükki.

Käsikiri on lõpetatud 10. veebruari 2020. a seisuga.


AUTOR
  • Jaan Sootak
Raamatu ilmumisaeg
  • 2020